دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان
کد کاربر
رمز
 

امام صادق (ع):

احسان ونیکی کامل نباشد،مگر با سه خصلت شتاب در آن ،کم شمردن بسیار آن،منت ننهادن برآن.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>